Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1. De coach/therapeut/behandelaar: Johnny van de Zande en Daniëlla van de Zande – Schöls, Masia Malagana
2. De cliënt; de wederpartij van Masia Malagana
3. Coaching/therapie/training/behandelingen en incidentele adviezen, losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door de coach/therapeut/behandelaar in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach/therapeut/behandelaar enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut/behandelaar zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach/therapeut/behandelaar en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/therapeut/behandelaar schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Een individuele sessie/behandeling in de ruimste zin van het woord kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de sessie/behandeling de afspraak of de andere dienst in de ruimste zin van het woord in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op de afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
2. Inschrijvingen voor cursussen/trainingen of andere diensten in de ruimste zin van het woord kunnen tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op terugvordering van de aanbetaling. Annulering tot 4 weken voor aanvang 50% van de kosten. Annulering binnen 4 weken voor aanvang 100% van de kosten.
3.Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen wettelijk bedenkrecht en kan de inschrijving binnen deze termijn kosteloos annuleren en ontvangt daarbij de betaling retour. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

4.Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus/training of andere dienst in de ruimste zin van het woord welke start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de behandeling/workshop/cursus/training/begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.


Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/therapeut/behandelaar zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut/behandelaar daartoe verplicht is of de coach/therapeut/behandelaar toestemming heeft verkregen.
2. De coach/therapeut/behandelaar zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De coach/therapeut/behandelaar zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. Prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 8. Facturering en betaling

1.Na dienstverlening voor cliënten door de coach/therapeut/behandelaar in de praktijk vinden de betalingen altijd gepast en contant plaats. Coaching/therapie/training/behandelingen op afstand per vooruitbetaling per bank. Genoemde prijzen zijn inclusief 21%IVA. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de therapeut contant te geschieden aan het einde van elke sessie of consult. 
2.Dienstverlening op afstand voor cliënten zal door de coach/therapeut/behandelaar volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
3.Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
4.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt vooraf aan elke sessie/consult/behandeling zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut/behandelaar te betalen.
5.Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
6.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De coach/therapeut/behandelaar is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/therapeut/behandelaar zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut/behandelaar is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach/therapeut/behandelaar geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/therapeut/behandelaar. De coach/therapeut/behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De coach/therapeut/behandelaar is niet aansprakelijk voor zover schade
voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach/therapeut/behandelaar mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de coach/therapeut/behandelaar voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach/therapeut/behandelaar beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach/therapeut/behandelaar aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige is Spaans recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach/therapeut/behandelaar, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Sierra Engarceran, december 2020